Ikke alle barn klarer å gå inn i roller eller å samarbeide om et lekeforløp. Barn som strever språklig, sosialt eller følelsesmessig kan samtidig slite med å bruke fantasien. De kan være tilbakeholdne eller pågående, de sitter på en måte fast i seg selv. Da kan det å innta en annen rolle ved å gi liv, lyd og bevegelse til gjenstandene i Snakkepakken® oppleves som en indre kostyme-påkledning. I tillegg gjør vår støtte og deltagelse leken mer attraktiv og trygg. Og de fleste av oss syns det er enklere å delta i barnas lek når vi kan støtte oss til konkreter.

Rammeplanen 2017 side 20 og 21:
Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. 
Personalet skal organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek, bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av leketemaer, fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek ... støtte, delta i og berike leken på barnas premisser, være bevisst på og vurdere egen rolle og deltakelse i barnas lek, ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken.

Rollelek

Rolleleken er en høyt verdsatt lekeform og «hellig» for mange som jobber med barn. Men tenker vi nok over at rolleleken handler mye om å kle på en «usynlig» handling med ord? Mange barn som strever språklig sliter ofte i rollelek fordi den fordrer at barn er i stand til å skape en felles forestilling, noe som betyr gjensidighet og vekselvirkninger. Uten voksen deltagelse (som misforstått kan defineres som innblanding), tilgang på kostymer, ansiktsmaling, rekvisitter og kulisser, oppstår lett konflikter fordi rolleleken krever gode verbale ferdigheter.

I rollelek må barn:

- Kommunisere verbalt både om leken og i leken
- Imitere og spille en rolle i ord og handling
- Transformere miljø og handling med verbale beskrivelser
- Lage substitusjoner i lek; forklare at skjeen liksom er en telefon
- Samspille med et eller flere barn innenfor lekens ramme
- Holde på en rolle over en periode

Tekstinspirasjon: Sara Smilansky, israelsk psykolog (1922 - 2006)

Smilanskys forskning tydeliggjør hvordan rollelek er sterkt knyttet til ytringer og verbale uttrykk. Når barn snakker sammen i leken, produserer de språk. Prosessen gir dem viktig erfaring med språkets formside; de uttaler, bygger og bøyer ord og de plasserer ord sammen i ulike rekkefølger.

*Ytringshypotesen - The Output Hypothesis

Susan Gass (1943 - ), amerikansk professor i lingvistikk, har funnet at ytringen spiller en viktig rolle ved språklæring fordi den representerer antakelser. Når et barn snakker, skjer det automatisk en tankevirksomhet hos barnet i forhold til hva og hvordan noe sies. Snakkingen bidrar til å sette igang en stadig nyere og bedre organisasjon av eget språkmateriale.

Et kjennetegn ved rollelek er at barn periodevis går ut av fiksjonen og drøfter, i fortid, hva som skal skje i fremtiden. Slik berører rollelek barns tilegnelse av verbets tidsfunksjon. Bjørg Mykle, norsk teaterdukkepedagog (1940 – ), beskriver i Dukkens magi (1993) hvordan barn rolleleker ut fra sine tidligere opplevelser og erfaringer, altså fortid, og de forbereder derfor lekens videre gang med denne kunnskapen og bearbeidningstrangen som ballast.

Overført lek

Denne lekeformen, også kalt projisert lek, handler om å tilføre, eller overføre liv, lyd og bevegelse til gjenstander. Overført lek egner seg, etter min erfaring, fantastisk godt i språkarbeidet, uavhengig av barns forskjellige aldre, språkforståelse, morsmål og erfaringer, blant annet fordi gjenstandene uttrykker mye barnet ennå ikke kan si med ord. I gjenstandslek kan barnet nå ut med budskapet sitt og makte å gjøre seg forstått.

Den overførte leken er en ytringsform.

I overført lek tar vi på en måte en annens språk i tanken og munnen vår. Ordene kommer litt på avstand. Vi lytter ekstra til oss selv og medlekerne. Vi blir mer bevisste på egne og andres lyder, ordvalg og setningsforming. Vi merker raskt at i den overførte leken fungerer det ikke å snakke i munnen på (hver)andre. De små kunstpausene mellom ord og replikker er ikke pinlige hull som må tettes med larm og fyll-ord, de blir tvert i mot nødvendige rom til ettertanke.

Leken er en betydningsfull del av metodikken til Snakkepakken® – barn lærer gjennom lek.

Skroll til toppen