Aktiviteter med Snakkepakken® hjelper oss å oppdage interessante sider hos hverandre ved å skape koblingspunkter der barn og voksne møtes i et styrket samspill. Å vite hvordan vi skal oppføre oss sosialt og språklig kommer som en følge av at vi har hatt jevn kontakt med sosiale og språklige situasjoner – positive og negative – og at vi har evnet å lære noe av situasjonene.

Å mestre konfliktsituasjoner

Det er en fryd å tilbringe tid sammen barn og voksne som henvender seg til oss på en hyggelig og tydelig måte, som vil ha øyekontakt og som sier navnet vårt. De som takker og viser at de setter pris på ting. De som er oppmerksomme og gir oss respons. De som vet hvordan de skal bryte inn på en høflig måte. De som vet hvordan de skal spørre om å få noe, få bli med på noe, og som vet hvordan de gir uttrykk for følelser.

Det å ha evnen til å mestre konfliktsituasjoner er viktig for å kunne fungere godt i samspill med andre. Barn som får utvikle slike evner takler bedre nye utfordringer og oppgaver. Dermed blir de også oftere tatt med på råd og de får mer plikter og ansvar. Slik vokser gradvis større selvinnsikt, selvstendige meninger og sosiale antenner frem.

Men, berikende meningsutvekslinger for noen, kan for andre ende i misforståelser, krangler, erting og slagsmål. For noen barn er konflikter med barn og voksne noe som sjeldent oppløses fullstendig.

Språkvansker er ofte årsaken til manglende sosiale ferdigheter. Språkvansker kan hindre barn i å rydde opp i uoverensstemmelser. Konflikter hoper seg opp og kan utvikle seg til nedbrytende adferdsmønster i ung og voksen alder.

Språkvansker kan gi seg utslag på mange måter

Noen barn kan ignorere andres behov og fokusere mest på seg selv. De leker mye alene, snakker lite og kan oppfattes som mutte. De kan ha problemer med å henvende seg til andre og lett bli oversett, fordi de ikke tar klart nok initiativ. De kan virke passive, de sitter heller og ser på andre leke uten å ville være med selv. I stedet for å komme inn i et samspill kan noen barn skrike «gi meg bilen» mens de legger seg ned på gulvet og hyler. Barn kan holdes utenfor et samspill fordi de er stille, innesluttede, aggressive eller vanskelige å forstå. Noen barn strever med å hilse og si ha det. De vet ikke hvordan de skal påkalle positiv oppmerksomhet. Noen barn sliter med å be om hjelp eller tilby hjelp til andre. Noen har vansker med å si unnskyld og vise anger. Andre igjen har problemer med å si seg enig i det fellesskapet har blitt enig om. De viser liten evne til å forstå og følge spilleregler. Mange er opptatt av å være sterkest og modigst. Det er viktig å ha rett, vanskelig å tape og ikke få viljen sin. Ønsket om å bli likt og beundret kan være stort. Det er ofte flaut å gråte så andre ser det. Redselen for å bli ledd av kan ofte være tilstede.

Det er alltid vi voksne som skal ta ansvar for at vanskelige situasjoner og konflikter blir tatt hånd om og ryddet opp i.

På en avdeling med spredning i alder, språkforståelse og morsmål må vi tilrettelegge så barna får øvelse i å samhandle og vise forståelse og tålmodighet med hverandre.

Barn forandrer seg ulikt med ulike roller og i ulike situasjoner, man kan ikke kategorisere, skriver  Elisabeth Nordin-Hultman, svensk forsker i pedagogikk i Temahefte om de minste barna i barnehagen (Kunnskapsdepartementet 2006). Et barn som oppleves som urolig og ukonsentrert ved matbordet, kan fremstå som kreativ og sosial i sandkassen. Det blir dermed vanskelig å hevde at det ene barnet er slik eller sånn. Det er snarere et spørsmål om hvilke personer barnet er sammen med, hvilke samspill de er en del av, hva de holder på med og hvor i barnehagen de befinner seg når vi betrakter dem.

Rammeplanen 2017 side 20, 21 og 23:
Personalet skal bidra til at barna kan utvikle tillit til seg selv og andre, veilede hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre, tilrettelegge for meningsfulle opplevelser, støtte identitetsutvikling, positiv selvforståelse og aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet, støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner, støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger, støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner, forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Effektiv bruk av personalets kompetanse og ressurser

Språktilegnelse krever aktiv deltagelse. Passive tilskuerroller duger ikke på veien mot rikere språk.

Noen er nevenyttige og får barn til å klø i fingrene etter ulikt håndarbeid. Enkelte briljerer på kjøkkenet med barn som ivrige kokkelærlinger. Somme forvandler skogsturen til en uforglemmelig jungelekspedisjon. Har du en teaterspire i magen hjelper barna deg å dramatisere en fortelling! Månedsplanene til Snakkepakken® hjelper deg å skreddersy arbeidsoppgaver. Velg og vrak blant fortellinger, sangregler, turer, forming, humor, lek og godbiter.

Når vi skal styrke et samspill må vi igangsette en prosess hvor de involverte får gjøre noe de brenner for!

Handlekurv
Skroll til toppen